Správne položenie platní.
Pre dobre naplánované a spracované vonkajšie zariadenia odporúčame poveriť vyškolených profesionálov. Technické nevyhnutnosti majú pritom prednosť
pred otázkami stvárnenia!

  

Čo potrebujete k pokládke platní
Výkop, podklad a nosná vrstva
Kladenie v maltovom lôžku (hrubé lôžko)
Kladenie v tenkom lôžku
Škárovanie
Impregnovanie

Prostriedok na odmrazovanie
Impregnácia a čistenie

Tip
 


Čo potrebujete k pokládke platní:
 V prípade nepodpivničených plôch štrk pribl. 0-63 mm pre mrazuvzdornú ochrannú
  vrstvu podľa príslušných smerníc a predpisov pre cestné staviteľstvo RVS 8S.06.4
  a ÖNORM B 2214 respektíve EN 13242.
 V prípade nepodpivničených plôch: Drenážny betón pod dlažbu (miesto podkladového
  betónu).
 Pri Carma platniach mrazuvzdorný trasový drenážny betón pod dlažbu alebo pri Carma
  Nobile Light platne trasová lepiaca malta a mrazuvzdorná trasová škárovacia malta.
 Lopata, koliesko, metla, šnúra, 2-4 m dlhá alumíniová latka, stavebný uholník,
  vodováha, umelohmotná palica pre správne usadenie platní a eventuálne okrajové
  a schodové kamene do viazaného lôžka, truhla na maltu (ideálne okrúhla dieža), vŕtačka
  alebo miešacie náčinie s mixérovým nástavcom vždy 1 pre maltu a 1 pre lepidlo,
  odmerná nádoba na vodu, maliarska kefka, ozubená špachtľa 8 alebo 10 mm, meradlo,
  doska so špongiou pre následné umývanie, eventuálne gumová šnúra a vibračná doska
  z mramorového silikónu >150 kg alebo vibračný valec, píla na rezanie kameňov.
 Pracovná teplota min. +5 stupňov Celsia a suché počasie počas viacerých
  dní (ukladania na zamrznutých podkladoch alebo pomocou zamrznutých materiálov
  nie sú dovolené). top
  


Výkop, podklad a nosná vrstva:
Výkop by mal byť tak široký ako ukladaná plocha. Na zemnej pláni treba zohľadniť pozdĺžny spád cca 0,5% (= 0,5 cm na 1 m) a priečny spád cca 2,5-3 %. Zemnú pláň
(dno výkopu) treba pevne zhutniť (napr. vibračným valcom). Pri neporušenej ílovitej alebo zmiešanej zemine v podklade (= zmiešaná súdržná a nesúdržná zemina) treba na
dno výkopu položiť netkanú textíliu, aby sa zabránilo neskorším zdvíhaním povrchu mrazom a nespevneniam z dôvodu ílovitej vrstvy drveného kameniva, ktoré urobia drvené kamenivo vodotesným, a aby sa zabezpečilo bočné odvodnenie cez pozdĺžne položenú drenážnu rúru tak, že sa toto obloží drenážnym štrkom a filtračnou textíliou.
Naneste štrk vo vrstvách 0-63 mm a zhutnite ho napr. vibračným valcom (max. 20 cm
na vrstvu!). Hrúbka tejto ochrannej vrstvy proti mrazom by mala podľa miestnych daností
a očakávaných zaťažení činiť 15-30 cm a musí sa zohľadniť z hornej strany neskorší
spád povrchu plochy.
Potom zhotovte viazanú hornú nosnú vrstvu z 10-15 cm drenážneho betónu pod dlažbu. Každé 4-5 m upravte dilatačné škáry. Dôležité: Spád by sa mal zabezpečiť pomocou hliníkovej laty a vodováhy.
Ak sa platne kladú do maltového lôžka, potom musí pod tým ležiaci betón vykazovať
určitý minimálny vek (spravidla 6 mesiacov), pretože v opačnom prípade kvôli
zmršťovaniu betónu môže dôjsť k oddeleniu maltového lôžka od betónu. top
  


Kladenie v maltovom lôžku (hrubé lôžko):
Maltové lôžko z mrazuvzdorného trasového drenážneho betónu pod dlažbu vyhotovte v tuhej až vlhkej konzistencii. Platne na spodnej strane navlhčite a položte celou plochou do čerstvého maltového lôžka.
Prípadne dokončite zatlčením mechanicky nohou alebo gumovým kladivom, až platňa celou plochou prilieha.  
Začnite v rohu - podľa možnosti na najnižšom bode plochy a v pravom uhle. Pre kladenie presne v línii napnite ešte šnúru.

Carma platne s toleranciami hrúbky väčšími ako +/- 3mm:
Vytvorte pribl. 4-6 cm hrubé maltové lôžko z hrubej trasovej drenážnej malty pod betón (= vodopriepustná drenážna malta) v tuhej až zavlhnutej konzistencii. Upravte iba malú oblasť malty (=trochu viac ako je jedna šírka platne) a položte platne zo strany podkladového betónu.
Potom naneste kašovitú adhéznu hmotu a celoplošne položte bez vôle do čerstvého maltového lôžka. Príp. opatrne zarážajte s plastovým kladivom, až bude doska doliehať bez vôle, bude dosiahnutá požadovaná výšková poloha a sklon (min. 2,5 %) a budú vyrovnané výškové rozdiely medzi jednotlivými platňami. top
   

Kladenie v tenkom lôžku:
Príprava podkladu. Nanesenie lepidlového lôžka na podklad.
Položenie platní do lepidla a vyrovnanie.
   
Carma Nobile Light platne s toleranciami hrúbky menšími alebo rovnými +/- 3 mm: Skontrolujte rovnosť podkladu a vyrovnajte príp. nerovnosti bežnými vyrovnávacími tmelmi na trasovej báze.

Príprava podkladu:

Podklad pred ukladaním musí byť bez prachu a čistý a musí byť pripravený podľa údajov výrobcu lepidla.
Nanesenie lepidlového lôžka na podklad:
Natiahnite s 8 alebo 10 mm ozubenou špachtľou celoplošné tenké lôžko z mrazuvzdornej trasovej lepiacej malty pre tenké lôžko. Upravte iba malú oblasť lepiacej malty (=trochu viac ako je jedna šírka platne) a nalepte platne zo strany podkladového betónu. Pozor, pri kladení na drenážny betón pod dlažbu nenanášajte lepiacu maltu do oblasti škár, ale iba po okraje platní. Drenážny účinok tak zostane zachovaný aj pri trhlinách v škáre.
Položenie platní do lepidla a vyrovnanie:
Platňu zatláčajte rukami do lepidlového lôžka, až platňa dosadne bez vôle, bude dosiahnutá požadovaná výšková poloha a sklon (min. 2,5 %) a budú vyrovnané príp. výškové rozdiely medzi jednotlivými platňami (opatrne a bez použitia gumového kladiva alebo i., aby sa platne nezlomili).

Všeobecné pokyny:
Pre dobre projektované a spracované vonkajšie plochy odporúčame poveriť preškolených profesionálov (pozrite tiež www.steine.at/verarbeiter vo svojom okolí). Technické danosti majú pritom mať prednosť pred otázkami stvárnenia! Platne s hrúbkou 2 cm sú vhodné iba pre zaťaženie chodcami. Kladenie platní sa uskutočňuje prednostne na drenážny betón pod dlažbu, aby sa zabránilo nahromadeniu vlhkosti a zafarbeniu. V prípade potreby je možné aj ukladanie na pôvodný podkladový betón. Platne sa lepia na tieto betónové nosné vrstvy pomocou trasového lepidla na tenké lôžko. Drenážny betón pod dlažbu respektíve podkladový betón sú pri zaťažení chodcami zvyčajne min. 10 cm hrubé. Musí ich vyhotoviť odborník pretože tento disponuje dostatočnými znalosťami o správnom usporiadaní a spracovaní. Dávajte pozor na dostatočný spád (min. 2-%) a odborné umiestnenie dilatačných škár (vzdialenosť pribl. 5 m) a flexibilné pripojovacie škáry na tuhé konštrukčné časti.
Upozorňujeme na to, že antické platne nezodpovedajú ustanoveniam na povrchovú plochosť normy ÖNORM B 2214. Každých 4-5 m pri dilatačných škárach, ako aj pri napojeniach na tuhé konštrukčné diely upravte elastické výplne škár pomocou gumových šnúr a silikónu na mramor. Pri veľkých plochách sa odporúča zabudovať namiesto dilatačných škár uvoľňovacie zóny, prednostne v okrajových oblastiach (to sú oblasti, ktoré sa kladú do lôžok z drveného piesku-drviny a sú voľne vyškárované - takéto riešenia držia trvalo lepšie ako dilatačné škáry vytvorené s hmotami pre dilatačné škáry).
Šírka škár medzi platňami je cca 10 mm, pri Carma Classic cca 10-20 mm.
Skontrolujte pomocou uhlomeru a šnúry správne vyrovnanie škár a prípadne platne dorovnajte.
Nezabudujte žiadne platne s viditeľnými nedostatkami (škody spôsobené prepravou atď.).
Pri práci na prispôsobení pre šachty, múry atď. treba platne prirezať s na to vhodnými nástrojmi (napr. deliaca píla na kameň). Z dôvodov vzhľadu a stability okrajov plochy - a tým celej plochy - nemala by sa na okraji ukladať žiadny nástavec z malých pásikov a platní v tvare klinu. Najmenšia dĺžka platne a šírka okrajových platní má činiť min. polovicu dĺžky platne a šírky hlavného formátu vo vnútri plochy. Na položenú plochu sa smie opatrne šliapať až po dostatočnom vytvrdnutí malty resp. lepidla a plocha sa konečne môže zaťažovať najskôr 48 hodín po vyškárovaní. top
  

Škárovanie:
Škárovanie s mrazuvzdornou trasovacou maltou
   
Škáry vyškárujte najskôr 1 deň po kladení mrazuvzdornou trasovou škárovacou maltou pri nižšej (z dôvodov teplotného napätia!) teplote vzduchu a platní, napr. skoro ráno. Povrch platne ihneď vyčistite. Bezpodmienečne dodržiavajte pokyny výrobcu škárovacej malty na spracovanie. top
   

Impregnácia:
Aby bolo možné vaše platne ľahšie vyčistiť pri znečisteniach prostredníctvom napr. oleja, červeného vína, kyseliny trieslovej (vzniká pri rozklade lístia a kvetov), výfukových plynov atď., odporúčame aplikáciu vhodnej impregnácie alebo našich z výroby predimpregnovaných platní. Podľa údajov výrobcu treba platne predbežne vyčistiť a potom impregnovať povrchovou ochranou.
Plochu impregnujte až po dostatočnom vytvrdnutí škár a impregnáciu zaťažujte až po vysušení. top
   

Prostriedok na odmrazovanie:
Namiesto prostriedku na odmrazovanie používajte lopatu na sneh a drvinu alebo piliny. Ak napriek tomu použijete prostriedok na odmrazovanie, použite iba ten, ktorý je vhodný pre povrchy viazané cementom. Dodržiavajte údaje výrobcu.
  
Špára s drvinou  
Alternatívne k pokládke do maltového lôžka je u platní Carma Classic a Carma Nobile tiež možné kladenie a škárovanie so zmesou drveného piesku a štrku. Tento spôsob pokládky nie je vhodný pre Carma Nobile light. top
  
 
 

Impregnácia a čistenie:

Dodržiavajte pokyny pre použitie a varovné upozornenia výrobcu a skontrolujte vhodnosť pre váš prípad použitia. top
  


Tip:

Pri kladení vyberajte platne striedavo z paliet tak, aby ste dosiahli dobré premiešanie farieb. top
  

 
backtop

 

 

 

 

 

 

 

   

Pozrite tiež:
Správne dláždenie

Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450