Najlepšie poradenstvo
na tel. 0911 605 450

Správne kladenie dlažby.
Jednoducho ukážte na červené informačné body v nákresu a kliknite
pre zobrazenie ďalších informácií!

  
Pre dobre naplánované a spracované opatrenia stvárnenia našimi výrobkami bezpodmienečne odporúčame poverenie vyškoleného profesionála. Technické danosti majú pritom prednosť pred otázkami stvárnenia! Rešpektujte, prosím, tiež naše podrobné návody na kladenie, ktoré si môžete kedykoľvek bezplatne stiahnuť.

Tipp für stark beanspruchte Flächen Pri tomto symbole nájdete tipy pre silne namáhané plochy.
O silne namáhaných plochách sa hovorí vtedy, keď sa dá očakávať častá dynamická zmena zaťaženia a/alebo vysoké zaťaženia v malých polomeroch otáčania alebo zatáčania. Silne naklonené plochy (napr. úseky stúpania) namáhanie dodatočne zvyšujú. Nová príslušná norma zmluvy o diele ÖNORM B 2214 pre dlažobné práce sa v 2005 objavila v novej podobe. Okrem toho odporúčame aplikovať taktiež 2005 novelizované smernice RVS 08.18.01 a RVS 03.08.63.

Stavebný podklad
Ochranná vrstva proti mrazu: zhutnená 30 - 70 cm, v závislosti od miestnych
     daností a zaťaženia, štrk, zrnitosť cca 0 - 63 mm
Vrchná nosná vrstva: zhutnená 10 cm, štrk, zrnitosť cca 0 - 31,2 mm
Bočná obruba
Lôžko: naniesť cca 4 - 6 cm (neskôr sa zhutní na 3 - 5 cm), vymývaný drvený
     piesok/drvina, zrnitosť 2 - 8 mm
Dlažobné kamene:
hrúbku a dĺžku kameňa zvoľte v závislosti od zaťaženia
Vyplnenie škár pieskom a zhutnenie


Čo potrebujete na dláždenie:
 Štrk pribl. 0 - 63 mm pre ochrannú vrstvu proti zamrznutiu v súlade vyššie uvedenými
  smernicami.
 Štrk cca 0 - 31,2 mm pre vrchnú nosnú vrstvu v súlade s vyššie uvedenými
   smernicami.
 Praná zmes kopaného piesku/štrku 2 - 8 mm pre lôžko.
 Škárovací piesok Weissenböck (zmes kopaného piesku/štrku 0 - 4 mm z dolomitovej
  jemnej kamennej drviny) a dlažbové kamene; obrubníkové a príp. stupňové kamene,
  príp. drenážny betón pod dlažbu pre spojene vyhotovené oblasti.
 Lopata, fúrik, 2 tvarové rúry 4000/40/40 mm, metla, šnúra, alumíniová latka,
  stavebný uholník, vodováha; eventuálne umelohmotné kladivo na obrubníky
  a schodové kamene, dostatočne dlhá hadica so sprchovým nástavcom, vodovodná
  prípojka
 Ťažká vibračná platňa pre zhutnenie nosnej vrstvy. Vibračná platňa > 400 kg pri
  zaťažení osobnými automobilmi, pri nosných vrstvách pre pravidelné zaťaženie
  osobnými automobilmi použite vibračný cestný valec (pre koncové zhutnenie na
  povrchu dlažbových kameňov vibračná platňa > 150 kg pri zaťažení osobnými
  automobilmi a > 250 kg zaťažení nákladnými automobilmi, vždy s plastovou klznou
  podložkou), nástroj na štiepanie kameňa alebo deliaca píla na kameň
 Pracovná teplota min. +5 stupňov Celzia počas viacerých dní (kladenie na zmrznutý
  podklad alebo so zamrznutými materiálmi je neprípustné) top
   


Výkop, vrstva proti zamrznutiu a vrchná nosná vrstva:
Výkop by mal byť pribl. o 30 cm širší ako konečná dláždená plocha. Na stavebnom podklade (dno výkopu) treba zohľadniť spád 2 % pre povrchové odvodnenie. Zemnú pláň (dno výkopu) treba pevne zhutniť (napr. vibračným valcom). Pri neporušenej ílovitej alebo zmiešanej zemine v podklade (= zmiešaná súdržná a nesúdržná zemina) treba na dno výkopu položiť netkanú textíliu, aby sa zabránilo neskorším zdvíhaním povrchu mrazom a nespevneniam z dôvodu ílovitej vrstvy drveného kameniva, ktoré urobia drvené kamenivo vodotesným, a aby sa zabezpečilo bočné odvodnenie cez pozdĺžne položenú drenážnu rúru tak, že sa toto obloží drenážnym štrkom a filtračnou textíliou. Naneste štrk vo vrstvách 0-16 mm a zhutnite ho napr. vibračným valcom (max. 20 cm na vrstvu!). Hrúbka tejto ochrannej vrstvy proti zamrznutiu by mala v závislosti od miestnych podmienok a zaťaženia plochy (hĺbka premrznutia) činiť 30-70 cm a musí byť zhotovená na hornej strane klesajúcej plochy dlažby. Na ňu sa nanesie pribl. 10 cm hrubá vrchná nosná vrstva zo štrku 0-16 mm a napr. s pomocou vibračného valca alebo ťažkej vibračnej platne sa dôkladne zhutní. Povrch musí byť dobre uzatvorený proti následnému presiaknutiu materiálu z pieskového lôžka. Presiaknutie znamená, že piesok z lôžka sa nerozsýpa do nosných vrstiev ani do nich nie je vyplavovaný vodou. Vrchná nosná vrstva musí byť zhotovená s presnosťou na +/- 1 cm, aby pieskové lôžko vykazovalo približne rovnakú hrúbku +/- 1 cm a tým bolo zabránené nerovnomernej pokládke (kontrola prostredníctvom alumíniovej latky; konečná výška dláždenia = ochranná vrstva proti zamrznutí + vrchná nosná vrstva + pieskové lôžko + dlažba - 1 cm zhutnenie lôžka). Z dôvodu inštalácií ako kanálové mriežky atď. preto pred zhutňovaním zohľadnite min. 1,5 cm presah hornej hrany plochy, pri zmesi vymývaného drveného piesku/drviny 2 - 8 mm. Toto prevýšenie sa zníži prostredníctvom vibrácií a dodatočného zhutnenia lôžka na 5 mm.

Tipp für stark beanspruchte Flächen Zaťažiteľnosť a trvanlivosť plochy dlažby môžete výrazne zvýšiť aj tak, keď využijete klenbový efekt a plochu dlažby vytvoríte vo forme klenby. Efekt je, že v ploche sa budú vyskytovať hlavne tlakové napätia, ktoré môžu byť konštrukciou ľahšie zachytené ako ťahové napätia. Tento spôsob stavby podmieňuje vytvorenie klenby od hornej hrany existujúceho podkladu, tzn. všetkých nosných vrstiev, lôžka a kameňov. top
 

Bočná obruba:
 

Bočná obruba zaisťuje, že dlažbové kamene sa na okraji neuvoľnia. Ideálne sa doplňuje vo vhodnom dizajne s Cotta blokovými kameňmi alebo Tegula kameňmi pre murivo. Obidva systémy ponúkajú dostatočnú výšku pre nadväzujúci trávnik, aby tento nevysýchal. Osaďte kamene do vyhrabaného výkopu do drenážneho betónu naneseného do výšky 10-20 cm.
Alternatívne k tomu môžete okrajové koľajnice Pave Edge priklincovať aj priamo do vrchnej nosnej vrstvy a podkladu. top
   


Zhotovenie lôžka:
Položte na vrchnú nosnú vrstvu tvarovú trubku a vyplňte ju najskôr materiálom pre lôžko. Potom pretiahnite tvarovou trubkou alumíniovú latku, aby ste mohli zhotoviť lôžko s rovnakou hrúbkou a presnou výškou. Po vyňatí tvarovej trubky vyplňte takto vzniknutú dutinu materiálom na zhotovenie lôžka. Hotové lôžko nestlačujte ani naň nestúpajte. Nevytvárajte väčšie lôžko než môžete položiť dlažbových kameňov počas jedného dňa. Dôležité: používajte iba materiál s nízkym obsahom vápnika (predchádza sadnutiu a výkvetom), praný (predchádza škodám v dôsledku zamrznutia) a s rôznymi veľkosťami zrna (je stabilný proti prieniku škárovacieho piesku rozsypaniu a vyplaveniu do pieskového lôžka)! top
   

Kladenie dlažbových kameňov:

Začnite v rohu - podľa možnosti na najnižšom bode plochy a v pravom uhle. Pre kladenie presne v línii napnite ešte šnúru. Teraz ukladajte kamene v úrovni svojho pohľadu (od položenej plochy) bez vstupovania na pieskové lôžko.

Tipp für stark beanspruchte Flächen Klaďte štvorcové alebo maximálne pravouhlé formáty s pomerom strán od š:d = 2:<3 a v:d = 1:<4 diagonálne k hlavnému smeru jazdy. Zvýši to počet plôch a strán kameňov, ktoré prenášajú zaťaženie, čo má za následok, že napätia v kameňoch v rámci plochy sú nižšie a rovnaké kamene sú tak viac zaťažiteľné. Vyhnite sa krížovým škáram!
   

Pri kladení dodržiavajte - vždy podľa systému kameňov a návodu na kladenie - 2 - 8 mm širokú škáru. Len pri takto položených kameňoch (bez priameho kontaktu kameňov s betónom a bez rozpierok) zostáva zachovaná možnosť napr. pri poškodení potrubia pod vydláždenou plochou tieto kamene vynímať a opäť ich ukladať naspäť. Rozpierky široké pribl. 2 mm, vytvorené na bokoch našich kameňov, nie sú stanoveným rozmerom pre šírku škár, ale pomáhajú predchádzať situáciám, kedy kamene na seba priliehajú celou plochou bez minimálnej škáry. Škára prenáša a vyrovnáva vďaka svojej výplni napätie vznikajúce v dôsledku prenosu zaťaženia z kameňa na kameň - ale iba vtedy, ak kamene nie sú položené tesne na seba a pokiaľ je dostatok miesta na výplň škár.
Skontrolujte každé 2-3 m pomocou šnúry správne vyrovnanie škár a prípadne kamene dorovnajte. Nezabudujte žiadne kamene s viditeľnými nedostatkami (škody spôsobené prepravou atď.). Pri práci na prispôsobení pre šachty, múry atď. treba kamene prirezať s na to vhodnými nástrojmi (napr. deliaca píla na kameň). Z dôvodov vzhľadu a stability okrajov plochy - a tým celej plochy - nemala by sa na okraji ukladať žiadna časť z malých pásikov a kameňov v tvare klina. Najmenšia dĺžka kameňa a šírka okrajových kameňov má činiť min. polovicu dĺžky kameňa a šírky hlavného formátu vo vnútri plochy. Na pokladenú plochu je možné vstupovať iba za účelom pokládky. Dôležité: Spád by sa mal zabezpečiť pomocou hliníkovej laty a vodováhy.
Kamene pokladajte ich hornou stranou min. 1,5 cm nad úroveň vstavaných inštalácií (kanálové mriežky atď.), pri zmesi vymývaného drveného piesku/drviny 2 - 8 mm. Toto prevýšenie sa zníži vibráciami a dodatočným zhutnením lôžka na menej ako 5 mm. top
   


Vyplnenie škár pieskom a zhutnenie:
 

Pre výplň škár treba použiť neviazaný materiál. Vhodný je škárovací piesok Weissenböck alebo pre dlažbové obklady s väčšími šírkami škár (napr. Aquarin 16 mm), ktoré sú určené pre vysokú priepustnosť vody, zmes drveného piesku/drviny 2 - 8 mm.
Zásadne používajte nízkovápenatý škárovací materiál (napr. kremičitý drvený piesok), pretože tento napomáha predchádzať výkvetom. V suchom stave najmenej raz zhutnite pomocou vibračnej platne (nie vibračným valcom). Pritom začnite pozdĺž okrajov a kruhovým pohybom sa prepracujte smerom do stredu plochy. Pre ochranu povrchu kameňov pred poškrabaním a odštiepením hrán použite vibračnú platňu s plastovou klznou podložkou. Potom ešte raz dôkladne zapracujte škárovací piesok, odmeťte povrch a zalejte vodou. Plocha je okamžite pripravená na používanie a pojazd! top
   


Strojové dláždenie, zvláštne spôsoby stavania, prostriedok na odmrazovanie:
 

Pre jednoduché vzory kladenia od 500 m² odporúčame odborné firmy s racionálnym strojom na kladenie vrát. obsluhy. To, či je dlažbový kameň možné klásť strojovo, rozpoznáte podľa pokynov pri jednotlivých kameňoch zobrazených v katalógu. Stroj na kladenie sa môže použiť aj na vyzametanie škárovacieho piestu. Pre väčšie plochy je k dispozícii aj špeciálny hoblík na pieskové lôžko alebo výrobok na rýchle zhotovenie veľkých plôch pieskového lôžka.
Kladenie dlažbových kameňov do maltového lôžka je možné. Pri odbornom vyhotovení je však táto metóda veľmi nákladná. Preto odporúčame klasické kladenie do nespevneného lôžka z praného piesku/štrkovej zmesi. Berte túto okolnosť do úvahy už vo fáze plánovania a ušetrite si tým drahé betonárske práce na terasách, príjazdoch, cestičkách atď. V prípade otázok k tejto téme vám radi poradíme.
Pre kladenie drenážnych dlažbových kameňov, drenážnych škárových kameňov, ako aj trávnikových kameňov dodržiavajte naše špeciálne pokyny v návodoch na kladenie. V prípade pochybností sa obráťte na našu zákaznícku službu: 02635-701
Prostriedky na odmrazovanie používajte iba na dlažbách triedy použitia B alebo D a to až jeden rok po kladení. V žiadnom priepade nepoužívajte prostriedky na odmrazovanie, ktoré poškodzujú betón (napr. prostriedky na odmrazovanie s obsahom síry). Preto si pred použitím prostriedku na odmrazovanie prečítajte popis k produktu, ktorý poskytuje informácie o možných oblastiach použitia a jeho znášanlivosti s betónom ("cementom viazané povrchy").

V-0411-HP-SK

backtop
Ukázat informácie Čo potrebujete na dláždenie
Ukázat informácie
Strojové dláždenie,
zvláštny spôsob stavania,
prostriedok na odmrazovanie
Einsanden und abrütteln
Pflastersteine
Bettung 3-5 cm (Gewaschenes Brechsand-/Splittgemisch 2-8 mm)
Einfassung
Feinplanie 10 cm (Schotter 0-16 mm)
Frostschutzschicht 30-70 cm (Schotter 0-63 mm)
Unterbauplanum